Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centras

Susisiekite

Mus galite rasti

Naujienos

2015 m. spalio 7 d. LR Vyriausybės didžiojoje salėje Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacija organizuoja tarptautinę konferenciją "Gestų kalbos vertėjai 20-mečio atspindžiuose", skirtą lietuvių gestų kalbos pripažinimo jubiliejui paminėti. Konferencijos tikslas - apžvelgti gestų kalbos vertėjų profesinius pasiekimus bei įvertinti lietuvių gestų kalbos vertėjų padėtį užsienio šalių kontekste.

Konferencijos kalbos: lietuvių gestų kalba, lietuvių kalba.

Registracija į konferenciją skelbiama čia.

Išankstinė registracija į konferenciją baigiasi 2015 m. spalio 2 d.

Visiems užsiregistravusiems konferencijos programa ir detalesnė informacija apie renginį bus atsiųsta el. paštu.

Daugiau informacijos el. paštu lgkvasociacija@gmail. com arba mob. tel. +370 689 52220.

Birželio 11 d. Neįgaliųjų reikalų departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyko  susitikimas su Švietimo ir mokslo ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinio studijų fondo, aukštųjų mokyklų, Gestų kalbos vertėjų centrų, Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijos bei Lietuvos kurčiųjų draugijos, Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacijos atstovais dėl vertimo gestų kalba aukštosiose mokyklose. Susitikimo metu aptartos vertimo gestų kalba organizavimo aukštosiose mokyklose problemos: vertimo paslaugų aukštosiose mokyklose finansavimo galimybės, šiuo metu teikiama finansinė pagalba studijuojantiems neįgaliesiems, vertėjų teikiamų paslaugų kokybė ir prieinamumas.

Vertimas aukštosiose mokyklose yra prioritetinė sritis, kadangi išsilavinę žmonės skatina tikrąją kurčiųjų integraciją visuomenėje. Tačiau išaugus stojančiųjų į aukštąsias mokyklas kurčiųjų skaičiui, užtikrinti pilnavertį paslaugų teikimą tampa sunku dėl gestų kalbos vertėjų stygiaus ir paskaitų laiko nesuderinimo. Taip pat, patys kurtieji anksčiau nesikreipė į atsakingas institucijas dėl galimų problemų sprendimo būdų.

Diskusijoje buvo dalintasi idėjomis, kaip būtų galima pagerinti esamą situaciją švietimo įstaigose. Viena jų, iš studijų fondo tikslines išmokas kurčiųjų specialiesiems poreikiams tenkinti pakeisti apmokėjimui už vertimą gestų kalba. Tačiau susiduriama su problema, kad nėra pakankamai informacijos apie privačius gestų kalbos vertėjus ir jų paslaugų įkainius. Taip pat buvo sutarta, kad aukštųjų mokyklų dėstytojai nėra susipažinę su gestų kalbos vertėjų darbu, todėl būtina skatinti bendradarbiavimą tarp gestų kalbos vertėjų centrų ir aukštųjų mokyklų. Tam įgyvendinti būtina supažindinti aukštųjų mokyklų personalą su gestų kalbos vertėjo profesija, gestų kalba ir kurčiųjų kultūra.

Siekiant išsiaiškinti kurčiųjų studentų poreikius, susitikimo metu Lietuvos kurčiųjų jaunimo asociacija įsipareigojo atlikti apklausą gestų kalba, kurios rezultatai bus naudojami rašant projektus ir formuojant valstybės socialinės politikos gaires.

Gegužės 4 d.  Kauno rajono savivaldybėje Kauno rajono kurčiųjų bendruomenė paminėjo lietuvių gestų kalbos 20-metį. 1995 gegužės 4-ąją kurčiųjų gestų kalba buvo pripažinta gimtąja kalba. Minėjimo dalyvius pasveikino Seimo narė Raminta Popovienė, Kauno rajono savivaldybės mero pirmasis pavaduotojas Kęstutis Povilaitis ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Angelė Ščiukauskienė. Kauno rajono kurčiųjų bendruomenės pirmininkas Kęstutis Vaišnora kalbėjo apie kurčiųjų kultūrą ir jos įtaką socialinių paslaugų poreikiui. Lietuvos kurčiųjų draugijos valdybos narys Vytautas Valiauga papasakojo apie kurčiųjų padėtį Europoje. Lietuvių gestų kalbos 20 – mečio minėjimas šiandien vyko ir Kauno rajono savivaldybėje. Minėjimą organizavo Kauno rajono kurčiųjų pirminė organizacija kartu su Kauno rajono savivaldybe. Kauno rajono kurčiųjų bendruomenės pirmininko Kęstučio Vaišnoros įspūdžiai:

„Be galo norėčiau asmeniškai ir Kauno rajono kurčiųjų bendruomenės vardu pasidžiaugti bei padėkoti Kauno rajono savivaldybės merui Valerijui Makūnui, Kauno rajono savivaldybės mero pirmajam pavaduotojui Kęstučiui Povilaičiui, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai Angelei Ščiukauskienei, kad jie prisidėjo prie šios akcijos bei renginio metu pasveikino kurčiuosius, gimtąja gestų kalba. Smagu, kad skyrėte laiko pamokėlėms ir išmokote pasisveikinti bei pasveikinti kurčiuosius su JŲ svarbiausia diena gestų kalba parodydami “Šiandien gestų kalbos 20 – mečio jubiliejus, sveikinu!”. Mums tai reiškia tikrai labai daug, nes Jūsų parodytas dėmesys dar kartą įrodė, kad mes esame svarbūs ir Jums nuoširdžiai rūpime! Visada smagu su Jumis bendradarbiauti! Dėkoju LR Seimo narei Ramintai Popovienei, kuri dalyvavo minėjime ir išsakė šiltus sveikinimo žodžius! Džiaugiuosi, kad esate su mumis, nepabijojote prieš kamera pasveikinti kurčiuosius gestų kalba. Jūsų nuveikti darbai vardan mūsų, didelis indėlis sprendžiant problemas. Dėkoju Kauno rajono socialinių paslaugų centro direktorei Linai Marozaitei Čapienei, kad pasidalinote savo dėmesiu ir šią dieną buvote kartu! Dėkoju Kauno rajono socialinės paramos skyriaus vedėjos pavaduotojai Rimai Jusienei bei specialistei Evelinai Davainienei už nuolatinę pagalbą, bendradarbiavimą bei rūpestį organizuojant šį minėjimą bei Jūsų dalyvavimą. Dėkoju Lietuvos kurčiųjų draugijos Valdybos nariui Vytautui Valiaugai, kuris prie mano pranešimo “Kurtumas – savita kultūra, daranti įtaką socialinių paslaugų poreikiui” pristatė savo pranešimą “Kurtieji Europoje”. Dėkoju Mykolui Baraišiui už atliktą imituojamą dainą, kuri privertė mus susikabinti už rankų ir parodyti, kad susikibę už rankų, būdami vieningi, galime tikrai daug! Dėkoju Kauno rajono dailiųjų amatų būrelio vadovei Rūtai Motiejūnienei už gražią Kauno rajono kurčiųjų būrelio narių parodą. Dėkoju ir lietuvių gestų kalbos vertėjoms už suteiktas vertimo paslaugas! O svarbiausia dėkoju visiems kurtiesiems už tai, kad esate! Didžiuokimės gestų kalba, puoselėkime ir saugokime ją! Nes gestų kalba – tai kurčio žmogaus teisė!“

Savivaldybėje surengtą kurčiųjų bendruomenės dailiųjų amatų būrelio parodą aplankė Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas. K.Vaišnora merui įteikė padėką– bendrijos narių rankomis sukurtą Kauno rajono savivaldybės herbą.
Vyko šiltas bendravimas tarp savivaldybės vadovų ir kurčiųjų bendruomenės narių.

KRS ir Ramintos Popovienės biuro informacija

Nuotraukose: Gestų kalbos 20-mečio minėjimo metu

Šaltinis: http://ramintapopoviene.lt/naujienos/gestu-kalbos-20-metis-paminetas-kartu-su-kauno-rajono-kurciuju-bendruomene/#!prettyPhoto

Raidelių namai - pirmas Lietuvoje raidžių pažinimo žaidimas su daktiline (pirštų) abėcėle.

Šis raidžių pažinimo ir skaitymo žaidimas supažindina vaiką su nuolatos jį supančia aplinka – namų apyvokos daiktais. Parodo ir pasako, kaip rašomas kiekvieno namuose esančio daikto pavadinimas, bei leidžia pačiam sudėti tą pavadinimą iš skraidančių sumaišytų raidelių.

Vaikai su klausos ir kalbėjimo negalia dar gali pamatyti, kokiu rankos gestu vaizduojama kiekviena raidė pagal lietuvišką daktilinę abėcėlę. Tai gali padėti ir sveikiems vaikams, kurie gyvena šalia tokią negalią turinčių bendraamžių, išmokti susikalbėti jiems suprantamu būdu.

Žaidime yra namas su keturiais kambariais: vaiko kambariu, virtuve, miegamuoju ir vonia. Kiekviename kambaryje pavaizduoti daiktai yra interaktyvūs – tai yra, paspaudus ant jo atvaizdo, pasirodo to daikto pavadinimas, diktoriaus balsas pasako tą pavadinimą balsu, o ekrane ima skraidyti spalvoti kamuoliukai su to pavadinimo raidėmis. Vaikas gali gaudyti tuos kamuoliukus, juos sprogdinti, o išlaisvinta raidė nukeliauja į jai skirtą vietą. Surinkus visas raides, žodis išryškėja. Tada galima dar kartą spaudyti ant to žodžio raidžių ir virš jų pasirodo paveiksliukas su tos raidės daktilinės abėcėlės gestu.

Žaidimas skirtas Android ir iOS platformoms. Atsisiųsti galite iš Google Play ir App Store.

Žaidimo iniciatoriai - UAB "Geradariai". Daugiau informacijos: http://www.geradariai.lt/

Šių metų kovo 27 d. Vilniaus kolegijos (VIKO) Pedagogikos fakultete vyko ES SF finansuojamo projekto „Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto ryšių su socialiniais partneriais stiprinimas, suteikiant lietuvių gestų kalbos mokytojams kvalifikaciją“ baigiamoji konferencija „LGK mokymo perspektyvos“.

Konferencijos metu LKD l. e. p. prezidentas V. Pivoras skaitė pranešimą „Lietuvių gestų kalbai – 20 m.“, kurio metu atkreipė dėmesį į gestų kalbos svarbą bei jos teikiamus privalumus. LKNUC gimnazijos skyriaus vedėja J. Levickienė apie lietuvių gestų kalbos ir lietuvių kalbos teikiamą naudą ugdymo procese pristatė savo pranešime „LGK kaip gimtosios kalbos mokymo situacija ir perspektyvos“, o Surdologijos centro specialistė I. Čereškaitė skaitė pranešimą „Gestų kalbos kaip antrosios mokymo plėtra“. VDU dėstytojas A. Bražinskas savo pranešimu „Kurtumo dovana (Deaf Gain)“ susirinkusiems vaizdžiai papasakojo apie kurtumo teikiamus privalumus.

VIKO lektoriai M. Danielius ir A. Barisevičius trumpai pristatė vykdytas projekto veiklas, pagrindines gaires ir pasiektus rezultatus, iš kurių svarbiausi – mokytojų įgyta kvalifikacija bei TG (tarptautinių gestų) vertėjų patirtis. Galutinį projekto apibendrinimą ir dalyvių įvertinimą, gautą susumavus respondentų anketų atsakymus, pateikė projekto dalyvė V. Ivanauskienė. Organizatoriai džiaugėsi, jog respondentai teigiamai atsiliepė apie šį projektą, kuriame buvo galima dalyvauti ne tik gyvai, bet taip pat ir nuotoliniu būdu. Taip pat projekto vadovas M. Balkevičius pasidžiaugė, kad projekto metu buvo parengta LGK mokymo programa, sukaupti paskaitų įrašai bei mokymo filmai, surinkta mokomoji užsienio literatūra, išversti užsienių lektorių pranešimai.

Konferencijos pabaigoje visiems projekto dalyviams buvo įteikti baigimo pažymėjimai. Projekte dalyvavo ir pažymėjimai buvo įteikti trims mūsų centro darbuotojams: R. Leonavičienei, A. Bražinskui bei V. Valiaugai.

Projektas truko dvejus metus, jame dalyvavo 44 pedagogai iš visos Lietuvos.

2015 m. kovo 18 d. Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centre (KAGKVC) lankėsi gausus būrys 5 bei 7 klasių mokinių iš Kauno Kazio Griniaus progimnazijos. Pažintinis mokinių vizitas buvo suorganizuotas įgyvendinant Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijos (LGKVA) ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro (LMNŠC) profesinio veiklinimo projekto pirmąjį etapą, kurio tikslas – supažindinti moksleivius su gestų kalbos vertėjo profesijos ypatumais ir karjeros galimybėmis.

Pirmiausia mokiniai buvo supažindinti su KAGKVC vidaus darbo taisyklėmis, vėliau direktorės pavaduotojas A. Bražinskas papasakojo susirinkusiems, kas yra kurčias žmogus, pristatė kurčiųjų kultūros bruožus, pravedė trumpą gestų kalbos pamokėlę. Gestų kalbos vertėjos R. Montvilienė bei E. Dereškevičiūtė išsamiai pristatė gestų kalbos vertėjo specialybę: kas yra gestų kalbos vertėjas ir kokios jo pareigos, koks gestų kalbos vertėjo darbo tikslas, kam ir kokiose vietose suteikiamos vertimo paslaugos ir, žinoma, kaip tapti gestų kalbos vertėju.

.

 

 

KAGKVC

 

 

Valstybės biudžetinė įstaiga
Kauno apskrities
Gestų kalbos vertėjų centras
Duomenys yra kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188788380
J. Gruodžio g. 31,
LT-44289 Kaunas
Tel./Faks. (8-37) 260276
Mob. tel. +37069937212
 
Išankstiniai vertimo užsakymai priimami ir teikiami:
Kaune:
Skype programa: vertimaigestaiskaunas
vaizdo skambučiais (3G):
+370 693 33336
telefonu (SMS): +37069937212
 
Užsakymai vykdomi:
I - IV nuo 8:00 iki 20:00 val.
V nuo 8:00 iki 18:45 val.
Pietų pertrauka nuo 12:00 iki 12:45 val.
 
Marijampolėje:
Vytauto g. 19, LT-68300
Skype programa: vertimaigestaismarijampole
Telefonu (SMS): +37062041060
 
Užsakymai vykdomi:
I - IV nuo 8:00 iki 17:00 val.
V nuo 8:00 iki 15:45 val.
Pietų pertrauka nuo 12:00 iki 12:45 val.