Lietuvių gestų kalbos vertimo centras

Susisiekite

Mus galite rasti

Naujienos

Ataskaitos

Ataskaitos už 2016 metus:

 

Ataskaitos už 2015 metus:

Ataskaitos už 2014 metus:

Ataskaitos už 2013 metus:

Ataskaitos už 2012 metus:

Ataskaitos už 2011 metus:

Ataskaitos už 2010 metus:

 

Brangūs kolegos,

Gestų kalbos vertėjų asociacija (angl. Association of Sign Language Interpreters (ASLI)) su malonumu praneša, kad kita konferencija vyks 2014 m. rugsėjo 27-28 dienomis Jungtinėje Karalystėje.

Iš anksto kviečiame pateikti pasiūlymus prezentacijoms bei darbui grupėse pagal temą „Profesionalumas – atverkime duris vertėjavimui“ (Professionalism – Lifting the Lid on Interpreting).

Konferencijos tikslas – susieti draugėn paskutiniųjų tyrimų duomenis, teoriją ir vertimo praktiką bei paskatinti tyrinėjimus, plėsti dialogą, kurti pažinimą ir paskatinti specialistų susidomėjimą profesionalumo sąvoka.

Šiuo metu  komitetas kviečia visus, kurie yra tik ką pradėję savo profesinę karjerą ir tuos, kurie jau sukaupę didelę darbo patirtį, teikti įvairius pasiūlymus, susijusius su temomis:

 • Etika ir vertybės
 • Profesionalumo skatinimas
 • Kompetencijos palaikymas
 • Viešosios paslaugos
 • Santykiai su bendradarbiais, kolegomis, klientais ir bendruomene
 • Informaciniai praktikos tyrimai
 • Reglamentavimas ir registravimas

 Šis sąrašas yra orientacinis, todėl mes būtume labai dėkingi sulaukę kitų jūsų pasiūlymų, susijusių su pagrindine konferencijos tema – profesionalumu.

Visi užsiėmimai darbo grupėse truks vieną valandą; pristatymams skiriama valanda laiko, o po jų bus skirta papildoma valanda grupių diskusijoms.

Visi pristatymai turi būti skaitomi anglų kalba arba britų gestų kalba. Pranešėjas, vartojantis kitą kalbamąją arba gestų kalbą, privalo pats pasirūpinti savo vertėjais.

Paraiškos turi būti pateiktos iki 2014 m. vasario 28 d., prie jų pridedant:

 • Trumpą pranešėjo CV arba gyvenimo aprašymą
 • Trumpą santrauką, paaiškinančią, kaip pranešimas siejasi su profesionalumo koncepcija. Maksimalus ilgis – vienas puslapis.

 Dėl detalesnės informacijos ar norint pateikti paraišką, prašome susisiekti su mumis el. paštuThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Awoii Patrick Michael
WASLI Secretary
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. Ar gestų kalbos vertėjų centras yra biudžetinė įstaiga?
Taip, Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centras yra biudžetinė įstaiga. Visos vertimo paslaugos yra apmokamos iš valstybės biudžeto lėšų.

2. Ar gestų kalbos vertimo paslauga yra mokama?
Ne, gestų kalbos vertimo paslauga yra teikiama nemokamai.

3. Ar gestų kalbos vertėjai taip pat ir kitomis kalbomis?
Ne, gestų kalbos vertėjai verčia tik į/iš lietuvių ir lietuvių gestų kalbos.

4. Ar gestų kalbos vertėjas teikia socialines paslaugas?
Ne, socialines paslaugas teikia kurčiųjų reabilitacijos centrų informantai-konsultantai.

5. Ar Lietuvoje yra ruošiami gestų kalbos vertėjai?
Taip, gestų kalbos vertėjus ruošia Vilniaus kolegija.

6. Kas yra Lietuv gestų kalbos vertėjų asociacija?
Tai asociacija, kurios pagrindinis tikslas yra pakelti gestų kalbos vertėjų profesinį lygį visoje Lietuvoje, dalintis informacija ir būti pagrindiniu informacijos šaltiniu vertimo klausimais. Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacija rūpinasi Lietuvos gestų kalbos vertėjų darbo sąlygų gerinimu bei jų kvalifikacijos kėlimu, taip mažinant klausos negalią turinčių asmenų socialinę atskirtį.

7. Kur galima išmokti gestų kalbos?
Lietuvių gestų kalbos galima išmokti Vilniaus kolegijoje, pasirinkus bakalauro laipsnį suteikiančią studijų programą (daugiau informacijos: http://pdf.viko.lt/lt/page/lietuviu-gestu-kalbos-vertimas); gestų kalbos kursus organizuoja VšĮ Surdologijos centras (daugiau informacijos: www.surdo.lt). Taip pat gestų kalbos galima išmokti pasirinkus lietuvių gestų kalbos studijų dalyką Vytauto Didžiojo universitete (daugiau informacijos: http://uki.vdu.lt/studentams/kitos/reklamos/gestu.pdf).

Paslaugų užsakymo taisyklės


PATVIRTINTA

Kauno apskrities Gestų kalbos
centro direktorės 2012 m. rugpjūčio 29 d.
įsakymu Nr. V1-18

 

KAUNO APSKRITIES GESTŲ KALBOS VERTĖJŲ CENTRO VERTIMO PASLAUGŲ UŽSAKYMŲ REGISTRACIJOS IR VYKDYMO

T A I S Y K L Ė S


1. Vertimo paslaugos užsakymų registracijos ir vykdymo taisyklės reglamentuoja bendrą Kauno apskrities Gestų kalbos vertėjų centro ir Marijampolės padalinio (toliau-Centras) vidaus darbo tvarką.

2. Vertimo paslaugos atliekamos pagal Centro direktoriaus patvirtinta darbo grafiką ir išankstinį vertimo paslaugų registravimą.

3. Vertimo paslaugos atliekamos vertėjų darbo vietose, užsakovo nurodytu laiku bei adresu.

4. Prašymai (žodžiu, raštu, internetu, mobiliuoju telefonu) vertimo užsakymams gauti,

kuriuose nėra nurodyta data ir laikas, tikslus adresas, tema, miestas, užsakovo vardas, pavardė arba pavadinimas bei kontaktiniai duomenys, vertimo paslaugos nebus suteikiamos.

5. Vertimo paslaugos užsakymai priimami darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.30 val.

6. Užsakymai priimami:

6.1. J.Gruodžio 31, Kaunas, tel. 8 (37) 260267, faks.: (837) 260267, mob.: 8 699 37212, 3G vaizdo ryšiumob.: 8 693 33336, Skype: vertimaigestaiskaunas el. p.: sThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

6.2. J.Bendoriaus g. 7, Marijampolė, tel./faks.: 8 (343) 92042, mob.: 8 620 41060, Skype: vertimaigestaismarijampole, el. p.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

7. Užsakovas, užsakydamas arba gaudamas vertimo paslaugą:

7.1. turi savalaikiai (ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną) registruoti prašymą arba duomenis, Centro nurodytais kontaktais, dėl vertimo paslaugos suteikimo, nurodant datą, laiką ir vietą, trukmę, savo vardą, pavardę ir įstaigos pavadinimą kur bus teikiama vertimo paslauga, bei suteikti kitą reikalingą informaciją;

7.2. norėdamas užsakyti vertimo paslaugas po (prieš) darbo valandų arba poilsio ir švenčių dienomis, privalo iš anksto pateikti raštą ar prašymą (prieš 5 darbo dienas) Centro administracijai;

7.3. negalėdamas atvykti arba pasikeitus užsakymo datai, laikui ar vietai, užsakovas iš anksto ir savalaikiai informuoja Centro administraciją;

7.4. užsakovų pageidavimai, prašymai arba pareiškimai dėl vertimo paslaugos, jos kokybės, raštu pateikiami Centro administracijai;

7.5. užsakovai su Centro užsakymų registracijos ir vykdymo taisyklėmis supažindinami Centro ir Marijampolės padalinio tarnybinėse patalpose bei internetiniame tinklalapyje.

7.6. Norint užtikrinti savalaikę ir kokybišką vertimo paslaugą renginiuose (konferencijose, seminaruose, šventėse, paskaitose, pamokose ir t.t.) užsakovas pateikia Centro administracijai arba užsakymą vykdančiai vertėjai užsakymo grafiką, tvarkaraštį, pranešimų medžiagą. Jei užsakovas tokios galimybės neturi, pateikia organizatorių kontaktinius duomenis.

7.7. Užsakovas nurodo kokio tipo vertimo pageidauja.

7.8. Nusiuntus užsakymą elektroniniu paštu, užsakovas turi laukti atsakymo - užsakymo patvirtinimo.

8. Vertėjai teikdami vertimo paslaugas:

8.1. privalo vadovautis Centro vidaus darbo taisyklėmis, Centro kolektyvine sutartimi, vertėjų pareigybės aprašymu ir šiomis taisyklėmis;

8.2. Gavę užsakymą vertėjai patys turi rūpintis pasiruošimu darbui, t.y. prieš užsakymą susirinkti visą reikalingą informaciją, kontaktuoti su pranešėjais ar organizacijomis ir gauti pranešimų, paskaitų ir kt. renginių medžiagą. Iš anksto su užsakovais aptarti darbo sąlygas, laiką, vietą ir t.t.

8.3. suteikęs vertimo paslaugą užsakovui privalo padaryti atžymą įstaigoje kurioje (arba kam) buvo suteikta vertimo paslauga, nurodant įstaigos pavadinimą, užsakovo vardą ir pavardę;

8.4. vertėjai turi teisę atsisakyti suteikti vertimo paslaugas užsakovams esantiems apsvaigusiems nuo alkoholio arba psichotropinių medžiagų ir asmenų, kurių vartojamos kalbos negalima suprasti;

8.5. vertėjų laukimo laikas užsakymo vietoje − 20 min;

8.6. neatvykus užsakovui į nurodytą įstaigą, vertėjas tai pažymi “Vertimo paslaugos (ne) suteikimo “ blanke;

8.7. vertėjas privalo informuoti Centro atsakingą darbuotoją, dėl užsakymo neįvykdymo.

8.8. vertėjas privalo informuoti atsakingą vertėjų Centro darbuotoją, vykdantį darbo grafikų sudarymą, dėl užsakymo įvykdymo arba neįvykdymo, nurodant priežastį.

8.9. vertėjas turi teisę nutraukti vertimą, jeigu jį iškviečia dėl svarbių, skubių užsakymų atlikimo. 

Valstybės biudžetinė įstaiga
Kauno apskrities Gestų kalbos vertėjų centras
Duomenys yra kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188788380; adresas: J. Gruodžio g. 31 , LT-44289 Kaunas
Tel. (8-37) 260276; Faks. (8-37) 260276; Mob. tel. +370 699 37212


Lietuvos gestų kalbos vertėjų centrai dirba vadovaudamiesi Lietuvos gestų kalbos vartojimo ir vertėjų paslaugų teikimo 2009 – 2012m. programa, kurią koordinuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Nuo 2010m. liepos 1d. buvo panaikintos apskričių administracijos. Visų Lietuvos gestų kalbos vertėjų centrų steigėjų funkcijos buvo perduotos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Po apskričių administracijų panaikinimo buvo likviduotas Marijampolės gestų kalbos vertėjų centras, kuris dabar tapo Kauno gestų kalbos vertėjų centro padaliniu. Dėl šios priežasties Kauno gestų kalbos vertėjų centro darbuotojai šiuo metu teikia paslaugas tiek Kauno, tiek Marijampolės apskrityse.

Mes, Kauno apskrities gestų kalbos vertėjai, tariame didelį AČIŪ Jums, brangi kurčiųjų bendruomene, už nuoširdžius Jūsų sveikinimus ir šiltus linkėjimus mums mūsų profesinės dienos proga. Dėkojame, kad esate kartu su mumis!

 

2013 m. rugsėjo 25-26 d. Vilniuje, LR Seime, vyko tarptautinė konferencija "Vienijanti įvairovė: kalbų reikšmė mobilumui, darbui ir aktyviam pilietiškumui", skirta Europos kalbų dienai paminėti. Konferencijos metu savo pranešimą apie Lietuvių gestų kalbos vertėjus ir esamą situaciją Lietuvoje skaitė ir KAGKVC direktorė, Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijos prezidentė Ramunė Leonavičienė. Kviečiame susipažinti su pranešimo turiniu.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

2013-09-26

Kalbos profesijų atstovų mokymas ir rengimas

Gestų kalbos vertėjas Lietuvoje

 

Laba diena, mieli kolegos ir konferencijos svečiai.

 

Noriu Jus supažindinti su lietuvių gestų kalbos vertėjo profesija.

Lietuvoje lietuvių gestų kalba gimtąja kurčiųjų kalba pripažinta 1995 m. Jums gali kilti klausimas – ar iki tol nebuvo gestų kalbos? Ne, ji egzistavo, įveikė visus draudimus, dirbtinius kalbos keitimus, rusų gestų kalbos įtaką.

Tiek anksčiau buvo galima, tiek dabar galima išgirsti, kad gestų kalba – tai ne kalba, o tik gestikuliavimas, pantomima, ar šiaip ji laikoma primityvia, skurdžia buitine kalba. Taip nėra, ji yra lygiavertė kitoms kalboms – turi savo gramatiką, turtingą žodyną ir yra labai vaizdi trimatė kalba.

Minėtas požiūris susiformavo prieš kelis dešimtmečius, kai gestų kalbą tapatindavo su kurtumo negalia, nepripažino jos kaip visavertės kalbos, priskirdavo vaipymuisi. Senesniuose straipsniuose netgi galima rasti apibūdinimą, kad tai kaip ir šunų kalba…

Dėl ilgai vyravusio tokio požiūrio iki šiol Lietuvoje nerengiami gestų kalbos mokytojai, kurie mokytų gestų kalbos kurčius vaikus mokyklose. Nėra gestų kalbos mokymų surdopedagogams, socialiniams darbuotojams ar psichologams.

Gestų kalba sunkiai skinasi kelią, palyginti su kitomis kalbomis.

Gestų kalbos vertėjai pradėti rengti Vilniaus kolegijoje 2001 metais, bet gestų kalbos vertėjo statusas buvo patvirtintas tik 2011 metais. Iki tol juos, vertėjus, priskirdavo kategorijai „ir kiti“. Tai reiškė „niekas“.

Lietuvoje gyvena apie 8 000 klausos negalią turinčių asmenų. Gestų kalbos vertėjais dirba apie 110 žmonių. Šiandien gestų kalbos vertėjų labai trūksta. 

Mažai kas žino apie gestų kalbos vertėjo darbą.

Tai sunkus, stresą keliantis darbas. Beveik visada tenka versti sinchroniškai, nes vertimas gestais yra tylusis, todėl pranešėjas nejaučia reikalo stabdyti ar lėtinti pranešimo tempą. Kaip žinoma, sinchroninis vertimas yra vienas iš sunkiausių. Jei kitų kalbų vertėjai gali versti kabinose užsirašydami kai kuriuos žodžius, tai gestų kalbos vertėjai turi stovėti prieš auditoriją, kad kurtiesiems būtų matomi. Norint kelti kvalifikaciją, gestų kalbos vertėjams yra organizuojami kursai. Kvalifikacijos kursus organizuoja VšĮ Surdologijos centras, tačiau tų kursų nepakanka, norint tobulinti savo žinias.

Kadangi gestų kalbos vertimo paslauga Lietuvoje prilyginta kompensacinei priemonei kurtiesiems, klausos negalią turintiems asmenims verčiama labai įvairiose srityse. Gestų kalbos vertėjai turi turėti didelį žinių bagažą iš labai skirtingų sričių. Todėl, kad trūksta vertėjų, neįmanoma jų skirstyti pagal specializaciją. Per dieną vertėjui tenka versti 2–3 skirtingose vietose ar situacijose. Tai sukelia didelę įtampą. Negana to, požiūris į gestų kalbos vertėją yra kaip į pagalbinį darbuotoją, kurčiojo padėjėją.

Dažnai vertėjo prašoma vertimo metu ką nors atnešti, paduoti, išaiškinti ir pan. Vertėjams labai sunku išlikti neutraliems ir tik versti, o ne padėti klausos negalią turinčiam asmeniui (dėl informacijos neprieinamumo dažnai kurtieji nežino, kaip turi elgtis vienoje ar kitoje situacijoje). Vertėjas verčia abiem pusėms lygiomis teisėmis – tiek girdinčiajam, tiek kurčiajam. Tokia vidinė kova sukelia įtampą, kuri laikui bėgant tik auga. Sunku kelti vertėjų motyvaciją, ypač žinant, kad aukščiau nei vertėjai jie neturi galimybės pakilti.

Manau, kad tai viena iš retų profesijų.

Baigdama noriu apibendrinti:

 • Reikia keisti požiūrį į gestų kalbą.
 • Gestų kalbos vertėjai turi būti prilyginti kitų kalbų vertėjams.
 • Reikia spręsti klausimą dėl gestų kalbos vertėjų socialinių garantijų.
 • Svarbi informacijos sklaida apie gestų kalbos vertėjo darbą.
 • Siektina, kad gestų kalbos pagrindai būtų privalomi pedagogams, medikams, gaisrininkams, policininkams, socialiniams darbuotojams, psichologams…
Lietuvių kalba yra mūsų, Lietuvos turtas. Lietuvių gestų kalba irgi yra mūsų turtas, tik mes jį laikome giliai užkastą. Šioje konferencijoje irgi matėme tokį pavyzdį – nebuvo vertimo į lietuvių gestų kalbą.

Dėkoju visiems už dėmesį.

Ramunė Leonavičienė,
Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijos prezidentė

2013 m. rugsėjo 25-26 dienomis LR Seime vyksta tarptautinė konferencija „Vienijanti įvairovė: kalbų reikšmė mobilumui, darbui ir aktyviam pilietiškumui“. Konferencijos tikslas – skatinti diskusijas apie kalbų mokymo ir mokymosi svarbą siekiant padidinti konkurencingumą darbo rinkoje, sudaryti palankesnes sąlygas piliečių mobilumui, aktyviam dalyvavimui visuomenės gyvenime.

Konferencija yra verčiama į gestų kalbą. Tiesioginę vaizdo transliaciją galite matyti paspaudę nuorodą.

http://www.lrs.lt/intl/presidency.show

LGKVC

 

 

Valstybės biudžetinė įstaiga
Kauno apskrities
Gestų kalbos vertėjų centras
Duomenys yra kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 188788380
J. Gruodžio g. 31,
LT-44289 Kaunas
Tel./Faks. (8-37) 260276
Mob. tel. +37069937212
 
Išankstiniai vertimo užsakymai priimami ir teikiami:
Kaune:
Skype programa: vertimaigestaiskaunas
vaizdo skambučiais (3G):
+370 693 33336
telefonu (SMS): +37069937212
 
Užsakymai vykdomi:
I - IV nuo 8:00 iki 20:00 val.
V nuo 8:00 iki 18:45 val.
Pietų pertrauka nuo 12:00 iki 12:45 val.
 
Marijampolėje:
Vytauto g. 19, LT-68300
Skype programa: vertimaigestaismarijampole
Telefonu (SMS): +37062041060
 
Užsakymai vykdomi:
I - IV nuo 8:00 iki 17:00 val.
V nuo 8:00 iki 15:45 val.
Pietų pertrauka nuo 12:00 iki 12:45 val.